فوریه 7, 2010

اطلاعیه مطبوعاتی

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در پروسه حرکت رو به جلوی خود، علیرغم تمامی تهدیدات، موانع و مشکلات، پس از جمع بندی سرفصل های مختلف کاری با عنایت به دوره خاص یکساله اخیر، جهت ارتقا کیفیت، تغییرات اساسی را در ابعاد ساختار و راهبری اتخاذ می کند.

تغییرات مورد اشاره بعنوان سرفصلی جدید در ابعاد راهبری و ساختار است که بصورت گفتمان درون تشکیلاتی دنبال میشود، اما در فرآیند بیرونی آن گسترده تر شدن حوزه های کاری مجموعه، افزایش ابزارها و محورهای کاری برجسته خواهد شد.

یکی از موارد مورد توجه در فعالیت های بیرونی مجموعه در روند جدید، پایان دادن به فرصت یک طرفه ای که در فرآیند شفاف سازی از یکسال پیش، مجموعه با معرفی بسیاری از مسئولان خود در مقابل دستگاه امنیتی حکومت ایران خوش بینانه پی گرفت است، این اقدام یکطرفه مجموعه برای فعالیت کاملاً علنی و شفاف که با هدف خارج کردن فضای کاری از بدبینی سیستم امنیتی و ارائه این فرصت به حکومت ایران برای نشان دادن ظرفیت و حسن نیست خود در خصوص تحمل فعالان حقوق بشر بود به دلیل تحمیل هزینه های سنگین به مجموعه امکان تداوم ندارد.

این شفاف سازی پس از یکسال دست کم چهارده زندانی و تعداد زیادی احضار، تهدید و اعضای بازجویی شده بعنوان هزینه های سنگین اقدام یکطرفه برای این تشکل در پی داشت، بنابراین با عنایت به اینکه زمان بندی موضوع در نظر گرفته شده پایان یافته و در جمع بندی های داخلی مجموعه، تغییر رویکرد اتخاذ شده است، مجموعه در این رابطه اعلام میکند “تمامی عضویت ها، کارتهای عضویت، معرفی نامه نمایندگان، عقد قراردادها و دعوتنامه ها که پیش از 1 بهمن ماه سال 1388 صادر شده باشد تا زمان تائید مجدد از سوی مجموعه معلق و فاقد اعتبار خواهد بود”.

برای دریافت اطلاعات بیشتر از وب سایت های مجموعه یا اساسنامه، آئین نامه و سند پروسه تغییر چهارم دیدن فرمایید.

دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران

18 بهمن ماه 1388