آوریل 7, 2010

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در ماه مارچ و در پاسخ به سناریو سازی دستگاه امنیتی حکومت ایران و ایراد اتهامات واهی به این تشکل، اقدام به برگزاری یک نشست خبری همراه با سازمانهای عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر در شهر واشنگتن آمریکا کرد.

در این کنفرانس سخنرانان ضمن اعلام مواضع خود یا سازمانهای متبوع خود در خصوص سرکوب مدافعان حقوق بشر در ایران در قسمت پرسش و پاسخ حضار نیز شرکت کردند.

ویدیوهای مذکور، قسمت اول از نشست خبری است و به زودی قسمت های بعدی آن نیز منتشر خواهد شد.