مارس 23, 2010

کلوب ملی خبر

2 فروردین ماه 1389

22 مارس 2010

خانم ها و آقایان

 

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران فشار و سرکوب امنیتی و سناریو سازی نیروهای اطلاعاتی اخیر علیه فعالان حقوق بشر را بشدت محکوم می کند. در هفته های اخیر نیروهای امنیتی حاکمیت تهران با بازداشت حدود 30 نفر از اعضاء مجموعۀ فعالان حقوق بشر در ایران و افزایش فشار تبلیغاتی بر فعالان مدنی گروههای دیگر از جمله کانون مدافعان حقوق بشر و کمیتۀ گزارشگران حقوق بشر و ایران پراکسی  و هجمه اینترنتی به سرورهای مجموعه فعالان و هک وبسایتهای مجموعه فضای امنیتی شدیدی را پیرامون فعالیتهای حقوق بشری حاکم ساخته اند. شوربختانه نتیجۀ چنین فضای سنگین امنیتی برخورد نامساعد و نادرست با فعالان حقوق بشر و تلاشهای خبررسانی و گزارشگری آنان است. با وجود چنین فشار و تبلیغات سنگین علیه مجموعه فعالان حقوق بشر، مجموعه بر آن است که فعالیتهای خبررسانی و گزارشگری حقوق بشری خود را با توانی بیش از پیش ادامه و گسترش دهد.

در اسفند ماه 1388 بازداشتهایی گسترده در سطح کشور به دستگیری 30 فعال حقوق بشر از اعضاء مجموعه انجامید. اعضاء مجموعه فعالان حقوق بشر و دیگر فعالان مدنی در مکانهایی نامعلوم و بدون تماس با بیرون در بازداشت به سر می برند و از سلامت و حال آنان اطلاعی در دست نیست. این فعالان از دسترسی به وکلای مدافع محروم بوده اند.پیرو این موج بازداشتها، هجمۀ اینترنتی و اطلاعات جمع آوری شده از ضبط کامپیوترهای شخصی اعضاء مجموعه و گروگان گرفتن خانواده های آنان شدت گرفت و در نهایت به از کار افتادن 7 سایت خبررسانی مجموعه در 25 دومین انجامید.

در دو هفتۀ اخیر رسانه های رسمی و نیمه رسمی ایران به تبلیغات نادرست و پروپاگاند شدیدی علیه مجموعه فعالان حقوق بشر دست زده اند. از جمله این اتهامات دروغین رابطه با دول خارجی از جمله ایالات متحده و بویژه سازمان سیا و فعالیت در پروژه هایی مانند براندازی نرم است. رسانه های دولتی و رسمی به علاوه اعمال غیر در یک سری برنامه های حساب شده به ارائه اطلاعات دروغین و ساختگی دربارۀ اعضاء مجموعه و بخصوص مدیریت آن دست زده اند.

در میان این تبلیغات و فضاسازی شخصی ، عکسهایی که به طوری غیر قانونی از مهمانی های خصوصی و نشستهای اجتماعی با ضبط کامپیوترهای شخصی اعضاء مجموعه و بستگان آنها برای زیر سوال بردن شخصیت آنان و رفتار غیراخلاقی ارائه شده است. باز هم در اقدامی غیر منتظره تصویر مکان زندگی یک عضو مجموعه که از طریق ضیط کامپیوتر شخصی خواهرش در ایران بدست آمده بود را دستگاه امنیتی به نشانه اقتدار خود در تلویزیون عرضه می کند و محل زندگی او را نیز از طریق نقشۀ گوگل نشان داده اند.

هجمۀ اخیر مرحلۀ اول از چند مرحلۀ فزایندۀ فشار و سناریوسازی نهادهای امنیتی علیه مجموعۀ فعالان حقوق بشر خواهد بود. از قرائن پیدا است که پروسۀ سناریو سازی آغاز شده است و اعترافات تلویزیونی نیز پیرو ایم مرحله ارائه خواهند شد. البته فشار عمده این اعترافات تلویزیونی بر اعتراف کنندگان بی گناه است چه که همان اعترافات در دادگاه آنان به کار خواهد رفت و البته نیروهای امنیتی با فشار فیزیکی و روانی اعترافات دلخواه خود را اخذ خواهند کرد و در مونتاژی تلویزیونی عرضه خواهند کرد.

آشکار است که چنین اعترافات اجباری و سناریو نویسی عملی غیراخلاقی و فاقد هرگونه ارزش حقوقی و قضایی است.

در خاتمه تکرار می کنم که مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران یک نهاد مستقل بومی و ایرانی است که با شفافیت در راستای خبررسانی در موارد نقض حقوق بشر به فعالیت مستمر خود ادامه خواهد داد.