Statude

اساسنامه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران

دیباچه:

نام آنکس در دفتر تاریخ بشریت جاودانه ثبت خواهد شد که فارغ از تنعم و خودخواهی در افق پهناور و بی انتهایی که بشریت نام دارد پرواز کند و با گذشتن از خود ، از لذایذ حقیر دست شسته و در راه آزادی و سعادت نوع بشر بکوشد، معتقدیم بی اطلاعی از حقوق بشر و اهمال ورزیدن در مورد آن و حقیر انگاشتن آن تنها علت تیره روزی های عمومی و فساد حکومت ها است و بدیهی است که هر کجا حیثیت و شرف و حقوق انسانی مورد هتک قرار گیرد بر حسب وظیفه اجتماعی و انسانی ، بیننده بی درنگ وظیفه خود را اعلانیه می بیند که باید برخیزد و نبرد کند تا این هتک حرمت چاره شود.

فصل اول) معرفی

ماده ۱ – نام

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (کلمه مجموعه در این نام اشاره به جمعیت و نه جمع کل دارد.)

ماده ۲ – معرفی و هدف

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سازمانی است مدافع حقوق بشر در حوزه حقوقی ایران، فرانژادی، غیر سیاسی و غیرآئین گرا.
این تشکل در راستای حمایت، ابقاء و ارتقای وضعیت حقوق بشر در جامعه ایرانی تلاش میکند.

فصل دوم ) ساختار

ماده ۱ ) شورای مرکزی

عالی ترین تشکل مشورتی و تصمیم گیرنده در مجموعه است که از مسئولان واحد ها و بخش های مختلف مجموعه تشکیل شده است.

ماده ۲ ) دبیر یا هماهنگ کننده

فرد برگزیده شده توسط شورای مرکزی با حداقل سه سال سابقه عضویت است که عهده دار هماهنگی و پیش برد امور اجرای مجموعه است.

ماده ۳) عضویت

عضو فردی است که ضمن تعهد به اجرای اساسنامه و آئین نامه و سایر مصوبات مجموعه، درخواست عضویت وی از سوی مجموعه مورد موافقت قرار گرفته است.

فصل سوم ) مالی، مکاتبات و اسناد

ماده ۱) مالی

هزینه های مجموعه از طریق گردآوری کمک های مالی از منابع حقیقی یا حقوقی مشروط به حفظ استقلال گروه تامین می شود.

ماده ۲) مکاتبات و اسناد

تنها اسناد صادره از سوی دبیرخانه مجموعه دارای رسمیت و سندیت و اعتبار است.