می 6, 2013

تشدید مقابله با گردش آزاد اطلاعات، نشانه وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران

موج برخورد و فشار بر روزنامه نگاران مستقل در خارج کشور به خصوص کارکنان بخش بی بی …

تشدید مقابله با گردش آزاد اطلاعات، نشانه وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران ادامه مطلب »