دسامبر 21, 2013

مشکلات منطقه دستمایه فشار بر اهل سنت در ایران شده است

ماده ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برابری تمام شهروندان ایرانی را بر اساس موازین اسلام مورد …

مشکلات منطقه دستمایه فشار بر اهل سنت در ایران شده است ادامه مطلب »