می 6, 2013

لزوم واکنش قاطع جامعه بین الملل در قبال موج گسترده اعدامها در ایران

در ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و هم چنین بند ۱ ماده ۶ میثاق بین المللی …

لزوم واکنش قاطع جامعه بین الملل در قبال موج گسترده اعدامها در ایران ادامه مطلب »