می 6, 2013

یکه تازی نیروهای امنیتی در زندان مرکزی ارومیه، مصداق بارز نقض حقوق زندانیان در ایران

امروزه ضرورت مقابله با موارد اهم نقض حقوق بشر در جهان تدوین قانون و مقررات جدید نیست، …

یکه تازی نیروهای امنیتی در زندان مرکزی ارومیه، مصداق بارز نقض حقوق زندانیان در ایران ادامه مطلب »