می 31, 2013

انتخابات در ایران غیرآزاد و نتیجه‌ی آن مخدوش است

مشارکت شهروندان در انتخابات آزاد و انتخاب آزادانه‌ی نمایندگان خود در اجرای عمومی کشور، مصداق بارز حق …

انتخابات در ایران غیرآزاد و نتیجه‌ی آن مخدوش است ادامه مطلب »