دسامبر 31, 2016

مسئولیت حفظ جان زندانیان اعتصابی بر عهده دستگاه قضایی ایران است

اطلاعیه مطبوعاتی تعدادی از زندانیان سیاسی در ایران با دوره های زمانی متفاوتی در اعتصاب غذا به …

مسئولیت حفظ جان زندانیان اعتصابی بر عهده دستگاه قضایی ایران است ادامه مطلب »